•  
  • تلفن : 88324998 - 88325171

برای اخذ ویزای کانادا میبایست هزینه هایی را به اداره مهاجرت کانادا پرداخت کنید , لیست کامل هزینه ها بصورت جدول بندی شده در زیر آمده است

 

 هزینه ویزای توریستی کانادا

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
یکبار ورود 100
چند بار ورود 100
ویزای ترانزیت 0
اقامت موقت به عنوان بازدید کننده  100

 

 هزینه ویزای شغلی کانادا

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
اجازه شغل 155
اجازه شغل – حداکثر هزینه برای گروه ۳ نفره 465
ویزای تحصیلی 150

 

هزینه ویزای تحصیلی

اپلیکیشن هزینه به دلار کانادا
اجازه شغل 155

 

هزینه های انگشت نگاری کانادا

اپلیکیشن هزینه به دلار آمریکا
فردی 85
جمعی از هنرمندان- ۳ یا بیشتر 255
سایت ادبی شعر ناب